Privacy Statement

De Goede Werker BV, gevestigd aan Albert Cuyplaan 202 C te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://degoedewerker.nl Albert Cuyplaan 202 C te Soest +31624600678

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Goede Werker verwerkt je persoonsgegevens alleen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. We beperken dit tot het minimum dat nodig is om de website en de tooling te laten functioneren. Geen van de ingevulde tools worden door ons opgeslagen. Ook maken we geen gebruikersprofielen aan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Geanonimiseerde gegevens over activiteiten op onze website
  • Login-gegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere of gevoelige gegevens. Ingevoerde gegevens van de tooling worden niet opgeslagen, anders dan tijdelijk in de browser van de gebruiker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Goede Werker verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De Goede Werker analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Goede Werker maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Goede Werker bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  1. Alle ingevulde tools worden meteen gewist na verlaten van de tool. De gegevens zijn alleen door de gebruiker te bewaren door deze vóór afsluiten te downloaden.
  2. Logfiles met gegevens van IP-adressen, webbrowser, gebruikt apparaat worden maximaal 12 maanden bewaard. Geanonimiseerd surfgedrag op de website kent een onbeperkte looptijd, en is niet herleidbaar tot een persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Goede Werker verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Goede Werker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Goede Werker gebruikt functionel en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Goede Werker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics Naam: _GA. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet met een bewaartermijn van 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Goede Werker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@degoedewerker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De Goede Werker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Goede Werker neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degoedewerker.nl.